Меню
Индекс

Текстови форми

Използва се за дефиниране на формуляри за отпечатване на матричен принтер използващи само текстови данни.
 
При дефиниране на формулярите следва да се имат предвид следните положения:
За подаване на данни към формулярите се използват две таблици - сумарна и детайлна.
Формулярите се състоят от 7 секции:
Всички секции освен детайлната използват данните от сумарната таблица.
 
Формата се състои от две таблици - за описване на формулярите и за полетата включени във избрания формуляр.
 
В първата таблица се въвеждат следните данни за всеки формуляр:
Колона
Описание
Име форма
Въвежда се името на формуляра. В програмата се използват следните формуляри:
Order_Print - Работна карта по поръчка
Picking_Slip - Бележка части
Picking_Slip_Compl - Бележка части при изписване на смес
Ширина стр.
Брой символи отпечатвани на един ред
Дължина стр.
Брой редове отпечатвани на една страница
Размер заглавие
Брой редове на заглаваната част на формуляра (отпечатва се в началото на първа страница)
Размер сумарна част
Брой редове на сумиращата част на формуляра (отпечатва се на последна страница преди долната част на страница)
Размер заглавна част
Брой редове на началната част на страница (отпечатва се в началото на всяка страница освен първата)
Размер долна част
Брой редове на крайната част на страница (отпечатва се в края на всяка страница)
Дълж. на загл. колони
Брой редове на заглавията на колоните (отпечатва се на всяка страница преди детайлните редове)
Дълж. на дет. ред
Брой редове за всеки запис (детайлен ред) от справката
Сум.част в края на стр.
Задава се дали сумиращата част да бъде на последните редове на последната страница или непосредствено след завършване на детайлните редове
Заглавия на колоните
Задава се дали се отпечатват заглавия на колоните на детайлните редове
Разделител м/у редовете
Задава се символ който да разделя отделните редове (напр. - или *). Ако не е зададен не се отпечатва разделител между редовете
Размер допълващи редове
Задава се размера на редовете допълващи последната страница (тези редове може да се използват за ръчно дописване)
Разделител м/у допълващи редове
Задава се разделителя отпечатван между допълващите редове (напр. - или *). Ако не е зададен не се отпечатва разделител между редовете т.е. няма допълващи редове
 
Във втората таблица се описват полетата включени в избраната справка (формуляр):
Колона
Описание
Име на полето
Задава се текста (за поле от тип текст), име на колона (за поле от БД) или име на функция (за системна функция)
Верт. поз.
Задава се редът в съответната секция(ниво), на който се отпечатва съдържанието на полето
Верт. Размер
Задава се брой редове, които заема полето. Ако е зададено 0 броят се определя от дължината на данните които трябва да се отпечатат и хоризонталния размер на полето.
Хор. поз.
Задава се колоната от която започва отпечатването на полето
Хор. Размер
Задава се дължина на полето на реда
Тип
Определя се откъде се взимат данните за отпечатване. Избира се:
1 - текст - отпечатва се зададения в Име на полето текст
2 - поле от база данни - отпечатва се съдържанието на зададената в Име на полето колона от таблицата.
3 - дефиниция на група - не се използва
4 - системна функция - извиква зададената в Име на полето функция. В момента се използва функция #Page за отпечатване на номер на страница
Подравняване
Задава се дали текста да бъде подравнен в ляво, дясно или в центъра на полето определено от Хоризонталната позиция и Хоризонталния размер.
Формат
Определя начин на форматиране за числата и датите в поле от вид Поле от БД
Ниво
Задава се в коя част от формуляра се намира полето. Избира се от:
0-в детайл на всяка страница
1-в заглавие на справката на първа стр.
2-в сумираща част на справката на посл.стр.
3-в заглавие на всяка страница
4-в подлиния на всяка страница
5-между детайл и сумираща част на всяка стр.
6-Преди детайл на всяка стр.