Меню
Индекс

Служители

Съдържа данните за служителите на фирмата (респ. потребители на системата).
 
 
От формата се добавят и нови служители
 
В таблица се показват и могат да се редактират следните данни:
Поле
Описание
Код
Код на служителя (Задава се ръчно при добавяне на нов служител)
Име, Презиме и Фамилия
Трите имена на служителя
Потребителско име
Име на служителя като потребител на SQL Server. При въвеждане на ново име се прави проверка дали съществува такъв потребител на сървъра и ако не предлага създаването на акаунт на сървъра, след което отваря формата за разглеждане и добавяне на потребители. При промяна на име предлага изтриването от сървъра на потребителя със старото име.
Бригада
Избира се в коя бригада работи служителя (използва се в модула за планиране на времето)
Стенд
Стенд, на който работи служителя (монтьора)
Език
Език, на който работи служителя
Идентификационен код
Код, който да се отпечатва на фактурите и да замества подписа на служителя.
Международно име
Имена на служителя на английски (използва се при формулярите на английски)
Цвят планиране
Избира се в какъв цвят да е оцветен реда на служителя във формата за планиране на времето. Ако не е въведен цвят се използва този дефиниран за бригадата, в която участва
Отдел
Отдел на служителя
Телефон
Телефон на служителя
Домашен телефон
 
Мобилен
Мобилен телефон на служителя
Макс.% отст.части
Максимален допустим процент отстъпка за части от служителя
Макс.% отст.труд
Максимален допустим процент отстъпка за труд от служителя
Макс.% отст.пакети
Максимален допустим процент отстъпка за пакети от служителя
 
 
При изтриване на служител от таблицата се дава възможност и за изтриване на съответстващия потребител от сървъра на базата данни.
 
Допълнително под таблицата се показват следните данни за служителя, върху когото е позициониран курсора:
 
Поле
Описание
Работа по поръчка
Определя коя форма ще се показва по подразбиране при влизане в поръчка Възможностите са
Всички операции - основна форма, показва всички операции в поръчката
Стоки – форма за работа само със стоките
Труд – форма за работа само със сервизните операции
 
Стандартна операция
Определя какъв тип операция се търси първо при въвеждане на номера на операция във формата за работа по поръчка. Избира се между Стока и Труд
МОЛ
Отбелязва се дали служителя да се показва в списъците на Материално отговорните лица
Складов оператор
Ако е маркирано при влизане във формата за работа по поръчка се показват отворените поръчки от всички сервизи
Група
Флаг дали записът отговаря на група от служители използвана за общо отчитане на труда (използва се при изчисляване на заплатите)
Затв.екран след печат
Флаг дали след отпечатване на работна карта или проформа фактура по дадена поръчка, да зартваря екрана на поръчката
Автом.пок.получени стоки
Флаг дали автоматично да се показва форма с поръчките с получени стоки при стартиране на програмата
Достъп информ.доставки
Флаг дали служителя вижда стойности в колоните свързани с доставни цени и взаимоотношения с доставчика във формата Поръчки автомобили
Използв.цветове нови авт.
Флаг дали във формата Поръчки автомобили редовете да се оцветяват взависимост от статуса на автомобила или не.
Тип монтьор
Задава се какъв тип ремонти извършва служителя. Използва се при извеждане на справки за разпределението на труда по видове.
Списък сервизи
Таблица, в която се определя в кои сервизи може да работи служителя (респ. в списъците на кои сервизи да се показва)
Списък достъпни обекти
Таблица, в която се определя кои обекти могат да бъдат активни за избрания служител (респ. в кои обекти може да работи)
Обекти получени стоки
Списък на обектите (сервизи и складове), които се наблюдават от служителя за получени стоки. Виж Списък клиентски поръчки
Потребителски групи
Таблица, в която се определя към кои потрбеителски групи принадлежи служителя (за определяне на правата за достъп)
Подпис
Съхранява се подписът на служителя (използва се при формуляри за изпращане по факс)
 
В долния край на формата са разположени следните бутони:
Задаване карта
Свързва служителя с магнитна карта използвана при активирана опция Работа с карти служители в Настройка->Обекти->Сервизи
Права за достъп
Отваря формата за дефиниране на правата за достъп до менютата и функциите на системата
Потребители БД
Отваря формата за разглеждане и добавяне на потребители в сървъра на базата данни