Меню
Индекс

Системни константи

 
Формата показва системните константи (параметри) на програмата
 
В първата таблица се показват типовете константи. За константи които са предварително дефинирани и не могат да се редактират от служителите в полето Системна е отбелязано 1.
 
Във втората таблица се показват стойностите за съответния тип константа. В таблицата са показани следните колони:
Поле
Описание
Уникален код за дадения тип на запис
Име
Наименование отговарящо на кода
Описание
Допълнително описание
Текст
Допълнително поле за въвеждане на текст
Стойност
Допълнително поле за въвеждане на стойност
Група
Поле, по което могат да се групират определени записи
Статус
Допълнително поле, използвано в специфични случаи
 
По долу са описани значенията на допълнителните полета, за определените типове параметри:
Тип параметър
Поле
Описание
6 – Вид поръчка за доставка
Текст
Тип на поръчката в системата на доставчика (при изпращане към BMW и Opel)
Стойност
Тип на поръчката в системата на доставчика (при изпращане към Caterpillar)
15 – Мерни единици
Стойност
Делител към основната операция (за мерни единици за отчитане на труд)
16 – Видове фактури
При избиране на този тип се променят имената на колоните както е описано по-долу
 
Описание в печатния документ
Име на вида документ, който ще се покаже при отпечатване на документа
Сторниращ документ
Избира се при сторниране на документ от този тип, какъв тип документ да се издаде
Тип документ
Избира се обобщен тип на документа:
Вътрешен документ
Дебитно известие
Кредитно известие
Отчет
Протокол за анулиране на фактура
Фактура
 
 
Касова бележка (сметка)
Отбелязва се дали вида документ отразява извършване на продажба без издаване на фактура
18 - Видове плащане
Тип на плащането
Показва вида на плащането 
-  в брой или парични еквиваленти
- Отложено плащане
21 – Видове цени
Стойност
Показва кода на  създадената клиентска група свързана с този вид цена
23 – Системни функции
Стойност
Показва дали е запис свързан с функция на програмата – 1 или с меню – 2
 
Статус
При записи свързани с функция показва дали функцията важи за:
0 – Не е свързана към конкретен обект
1 – Склад
2 – Сервиз
3 – Каса
4 – Всички видове обекти
 
24 – Клиентски групи
Група
Ако е въведено 0 означава, че групата е свързана с определен вид цена
27 – Продуктови групи (индекси модели)
Текст
Текстово описание на продуктовата група
 
Стойност
Код на основната продуктова група, която се използва при търсене на нормовремена
 
Група
Съответстващ код на модел от константа от тип 37
37 – Модели автомобили
Група
Код на основен тип модел (използва се за определяне на стандартен код на сервизна операция)
38 – Видове щемпеловане на времето
Стойност
Код за определяне на типа щемпеловане:
1-     Щемпеловане на работата
2-     Щемпеловане на работно време
3-     Щемпеловане на отсъствия
4-     Планиране на работното време
41 – Видове сервизни дейности
Стойност
Съответствие на съответния вид сервизна дейност към видовете по системата SmartClaims
 
Статус
Избира се цвят с който да се оцветява дадения тип дейност в планиране и разпределение на работата.
42 – Видове транспорт
Стойност
Код на вид транспорт (при изпращане към Caterpillar)
45 – Флагове по клиентска поръчка
Стойност
Група състояние:
1 – По отворена поръчка
2 – По приключена поръчка
51 – Файлове за импорт
Описание
Име на файла, откъдето се импортират данните – ако е число се прочита съответния параметър от Настройка – Общи данни, както следва:
0 - Импорт данни ЕТК
1 - Импорт данни ЕРС
2 - Импорт от Microcat
3 - Импорт от MG Rover
4 - Експорт данни
5 - Запис на справка
 
Текст
Показва с каква структура е файла за импорт:
D – с разделител между полетата
F – с фиксирана дължина на полетата
 
Стойност
В кой обект се импортират данните
52 Сервизни бригади
Стойност
Отваря се списък за избор на цвят, с който да се показва бригадата в модула за планиране на времето
54 Статуси автомобили
Текст
В скоби се изброяват кодовете на всички статуси, към които може да се премине от текущия разделени със запетая. Например (8,9,10)
 
Статус
Задават се кодове за специфични статуси:
0 – Произведен автомобил
10 – Наличен в склада на производителя
1 – Наличен в склада на фирмата
2 - Предаден
83  Видове стоки за поръчване
 Име
Задават  текстовете , които ще се използват :
примерно
„Включени в поръчки“
„Кодирани части“,
„Изключени от поръчки“.
82 Видове напомняния
Текст
Задават се видовете напомняния за автомобили 
поле  Стойност :
1- Изискуемо
0 - Неизискуемо