Меню
Индекс

Настройки на системата

 
 
На страницата се въвеждат следните данни:
 
 
Местна валута
Код на валутата на страната
Курс купува
Задава се кой вид курс да се използва за преизчисляване на продажната цена в други валути (използва се при справката за цените на част в наблюдение на склада)
Гаранционен сплит
Направление по което се записват акциите на автомобил при отваряне на нова поръчка
Сплит абонаментни планове
Направление по което се записват абонаментните план овена автомобил при отваряне на нова поръчка
Файл гаранции
Име на файл, в който се записват гаранциите (не се използва вече – преместено е при данните за сервизите)
Склад БМВ
Избира се склада, в който да се прехвърлят данните от ETK (каталог на частите на БМВ)
Склад Ровър
Избира се склада, в който да се прехвърлят данните от EPC, Microcat и MG Rover Parts Catalogue(каталози на частите за Ровър и Ленд Ровър)
Дилър БМВ
Номер на сметка на фирмата в БМВ (използва се за изпращане на поръчките за доставка към БМВ)
Касови продажби, Обект
Избира се в кой обект да се отварят поръчки за продажби при директна връзка с каталог за частите
Клиентски №
Въвежда се на кой клиентски номер да се създават поръчки за продажби при директна връзка с каталог за частите
Склад връщане употребявани стоки
Избира се кой склад да се предлага по подразбиране при връщане на вложени стоки от автомобил обратно в склад
Изчисляване стойност само на базата на КМ
При сложена отметка при актуализирането на данните за стока вложена в автомобил за изчисляването на новата остатъчна стойност се взима предвид само съотношението между изминатите километри и максимално допустимите километри и не се използва реално отчетеното изхабяване (зададено в остатъчен %). При махната отметка първо се използва отчетеното изхабяване и само ако няма такова, то тогава се използват километрите.
Коеф. Базово кол. Труд/час
Въвежда се колко базови единици труд има в един час. (Съотношението на всяка мерна единица към базовата единица се задава в полето стойност на системни константи)
Клиент.№ автомобили
Задава се клиентски номер, който да се попълва по подразбиране при добавяне на нов автомобил (ако не е попълнено, няма клиентски номер по подразбиране).
Директория за архивиране
Задава се директорията по подразбиране за запис на архива на БД.
Брой архивни копия
Задава се колко архивни копия на базата данни да се запазват
Предп. банкова сметка
Избира се коя банкова сметка да се показва по подразбиране при печат на проформа фактури
Символи за премахване на ном.№
В полето се описват символите , които да бъдат премахнати в цялата система при работа с баркод .
Проверка контакти
Списъчно поле , предлага избор за типа на проверката :
БЕЗ ПРОВЕРКА - не се извършва проверка за посочено лице за контакт,
САМО ПРОВЕРКА-проверява дали има записано лице за контакт , ако такова не е записато извежда съобщение с  въпрос за попълване на лице за контакт,
ЗАБРАНА РАБОТА БЕЗ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ- ако не бъде въведено лице за контакт , системата няма да позволи да продължите докато лицето за контакт не бъде посочено
Разпределение на работата при двойно натискане с  мишката
 
Флаг , указва дали се рапределя работата в сервиза при двойно натискане с мишката върху поръчката или не
Без автоматични процедури
Флаг дали сървърът е инсталиран върху Windows NT (без отметка). В противен случай (отметнато) при всяко стартиране на програмата се проверява дали има генерирани валутни курсове за деня и ако няма ги генерира.
Специфични справки
Флаг дали се използват специфични форми за основните документи (Работна карта, Запитване за части, Проформа и Фактура). В този случай се написва допълнителна библиотека с функции за отпечатване на документите. За по-подробно описание виж Ръководство на Администратора
Защита имена всички клиенти
Флаг дали да се защитават от промяна имената на всички контрагенти. Ако е активиран, само потребители със зададени права за “Промяна име защитен клиент” могат да променят имената на клиентите. Ако не е активиран, защитата се включва само за клиенти, на които изрично е маркирано полето “Защитен клиент”.
Проверка вид плащане клиенти
Флаг дали при издаване на фактура да проверява дали е разрешено на клиента да плаща по банков път
Клиентски карти
Флаг дали се работи с магнитни клиентски карти. Ако е отметнат при отваряне на клиентска поръчка се дава възможност за прочитане на картата и зареждане на данни за клиента и се активират функции за свързване на картите с клиентите.
Специфично групиране във фактури
Флаг дали записите във фактурите да се подреждат по определени групи зададени в системни константи (тип 58 – Групи редове във фактури) и свързани с видовете операции и обекти в Настройка-> Обекти или да се използва стандартното групиране, което е по вид операция и обект
Показване номенклатурни номера във фактури
Флаг дали във фактурата да се отпечатва номенклатурния номер на операцията или само описанието
Показване дата поръчка фактури
Флаг дали във фактурата да се показва датата на отваряне на поръчката или само номера й
Показване напомняне автомобил при фактуриране
Флаг дали напомнянето за автомобила да се показва само при отваряне на нова поръчка или и при фактурирането й.
Разширено планиране работа сервиз
Флаг дали се ползва допълнителна функционалност за планиране на работното време на монтьорите. Ако е отметнат записването за посещения се прави с описване на работите, които следва да се извършват и приблизителното време необходимо за тях. Също така се използва модул за разпределяне на записаните посещения по монтьори и отчитане на реално вложеното време.
Допълн.данни в поръчки
Флаг дали при отваряне на поръчка да се въвеждат и допълнителни данни (количество гориво, секретен болт, забележки за външния вид и внесен депозит)
Показване ИД поръчка в документи
Флаг дали да се отпечатва идентификационен номер на поръчката в проформите. Този допълнителен номер се използва за достъп до информация за поръчката през интернет
Автоматично преизчисляване цени в поръчки
Флаг дали при зареждане на поръчки от интернет да остава цената, която идва от Web системата или програмата да прочита цена от картона на стоката
Изписване положителни и отрицателни к-ва в една поръчка
Флаг дали да е разрешено в една и съща поръчка да има изписани стоки и с положително и с отрицателно количество (компенсиране на стоки)
Отваряне отделна поръчка акции
Флаг дали за акциите да се отваря нов номер на поръчка или ново направление към вече отворената (т.е ако се отвори поръчка 1 – направление Продажба, то акцията дали да бъде в поръчка 2 – направление Акция или в поръчка 1 – направление Акция)
Разширена форма печат поръчка
Флаг коя форма за отпечатване на поръчка да се използва – съкратената или разширената
Отделно отпечатване оплаквания клиент в поръчка
Флаг дали при използване на разширената форма за поръчка, редовете от вид ОПЛАКВАНЕ да се отпечатат в отделна група или заедно с въведените сервизни операции
Сървърен режим на таблица автомобили сервиз
Ако се активира тази опция, то при отваряне на форма “Автомобили сервиз” се изтеглят само първите записи. Филтрирането и сортирането се извършват на сървъра, а не на работната станция. Препоръчително е включването й при наличие на повече от 1000 автомобила в базата данни, с цел по-бързото отваряне на формата.
Показване нулева сума труд вътрешни сметки
Ако е зададено, трудът в печатните форми на вътрешните сметки се показва със стойност нула, независимо от това дали има стойност в поръчката.
Показване наличност в документ за изписване
Ако е маркирано, при отпечатване на документа за изписване, със зададен вид печат "Графичен", ще се показва и колона с текущата наличност на стоките.
Мин% печалба  пакети
Задава минималният процент печалба от пакетите
Проверка мин. печалба пакети
Флаг , указва проверка за минимална печалба от пакети
Игнориране мин.печалба склад за пакети
Флаг , указва проверка за минимална печалба в склада
Дни за предупреждение просочена поръчка части
Задават се дните за предупреждение за забавени поръчки на части
Часове предупреждение договорен срок поръчка
Задават се часовете за предупреждение за изтичащ договорен срок поръчка
Дни повторно посещение
Задават се броя на дните , през които ако автомобила дойде повторно да се смята като повторно посещение
Причина повт.посещение  само от номенклатура
Флаг - указва дали ще се ползва предварително установена номенклатура или ще може да се въвежда свободно текст в полето на поръчката
Показване всички подсещания в нова поръчка
Aко не е отметната се показват само тези подсещания, които предстоят в зададените километри/дни, ако е отметната се показват всички неизпълнени подсещания
Проверка за минимални количества за поръчване
Флаг , когато не е отметнат извежда съобщение за несъответствие от поле брой в опаковка , ако е отметнато, не позволява да се изпрати поръчката
 
 
Някои от данните се въвеждат само веднъж за цялата система и се показват само при запис № 0.