Меню
Индекс

Настройки автомобили

От страницата се въвеждат следните параметри свързани с поръчките за нови автомобили:
Общи параметри
 
Закръгляване продажни цени автомобили
Флаг дали в модула Поръчки автомобили, продажните цени да са закръглени до цяло число или да се показват и стотинките.
Клиентски № собствени автомобили
Задава се кой клиентски номер да се използва при създаване на запис за автомобила като клиент на сервиза, ако автомобилът не е запазен за определен клиент.
Брой символи кратко шаси
Избира се последните колко символа от пълното шаси на автомобила да се използват за краткото шаси при създаване на запис за автомобила като клиент на сервиза.
Цветови настройки
 
Предаден автомобил
Цвят, с който се показват всички автомобили с попълнена “Дата предаване”
Клиентски автомобил
Цвят, с който се показват всички автомобили запазени за клиенти
Свободен наличен автомобил
Цвят, с който се показват всички автомобили, които не са запазени за клиенти и имат попълнена “Дата пристигнала”
Свободен неналичен автомобил
Цвят, с който се показват всички автомобили, които не са запазени за клиенти и нямат попълнена “Дата пристигнала”