Меню
Индекс

Направления поръчки

 
В тази форма се дефинират направленията (сплитовете) на поръчките.
 
Формата има две страници : списък и данни
В списъка се показват всички дефинирани направления и информация за тях
В страницата Данни се въвеждат нови направления и се редактират данни за съществуващите.
 
Въвеждат се следните данни:
Поле
Описание
Код
Номер на направлението (сплита)
Наименование
Наименование на направлението (сплита)
Наименование български
Наименование на направлението (сплита) на български
Група
Избира се група от направления, към която принадлежи направлението. Използва се в справките за групиране на сходни направления. При натискане на бутона се отваря екран за редактиране на данните за групите.
Вид цена части
Вид цена, която се използва за изписаните стоки по това направление (сплит)
Вид цена труд
Вид ценя, която се използва за труда отчетен по това направление( сплит)
Вид документ
Избира се какъв документ се издава при приключване на поръчката (само за вътрешните направления). При натискане на бутона се отваря екран за редактиране на данните за видовете документи.
Продажба
Флаг дали направлението (сплита) е продажба на клиенти (дали се издава фактура) или вътрешен
Начисляване ДДС
Флаг дали при издаване на фактура се начислява ДДС
Рекламация
Фалг дали при изчисляване на заплати заработките по това направление се намаляват от общата заработка
Гаранция
Флаг дали е гаранционно направление (сплит) (използва се при трансфера към гаранционната програма и при съставяне на справките)
Данни предишен ремонт
Флаг дали при работа с това направление (сплит) трябва да се въведат данни за извършен предишен ремонт на автомобила (приложимо е при гаранционните направления)
Проверка срок гаранция автомобил
Флаг дали да се извършва проверка дали автомобилът е в гаранционен срок при отваряне на поръчка по това направление (сплит). Може да се задава само за гаранционни направления.
Оборудване автомобил
Флаг дали направлението се използва за отчитане на оборудване на автомобил. При зададено “Оборудване автомобил” след приключване на поръчката стойностите на изписаните стоки/труд се добавят към съответната позиция от оборудването на зададения за поръчката автомобил. Флагът може да се активира само за направление, което не е “Продажба” и/или “Гаранция”.
Фактуриране по себест.
Флаг дали при приключване на поръчката продажните цени да се изравнят със себестойността на изписаните стоки (приложимо е при вътрешни документи, за да има съответствие на сумата разпечатана на документа и стойността на изписаните стоки)
Автоматично отпечатване документ
Флаг дали при приключване на поръчката/фактурата автоматично да се отпечатва издадения документ или само след изрично извикване на Печат от фактуриране.
Вътреобщностна доставка
Флаг дали направлението е Вътреобщностна доставка. Може да се зададе само за направление от тип “Продажба” и без зададено ”Начисляване на ДДС”. Фактурите за това направление автоматично се маркират като Вътреобщностна доставка и стоките в тях се включват в декларацията за изпращания по Интрастат.
 
 
Създаването на ново направление (сплит) става с натискането на бутона Нов сплит