Меню
Индекс

Договори ремонти

От формата се въвеждат договорените с корпоративни клиенти (вкл. и застрахователи) цени на труд, отстъпките и нормите за разходи на материали, които впоследствие да се използват при оформяне на поръчките към съответния клиент:
 
В полето Контрагент се показва списък с всички клиенти, за които има въведени условия по договор за ремонт. След избор на клиент в таблицата се показват договорените условия. За един клиент могат да се дефинират неограничен брой варианти на условия, зависещи от възраст на ремонтирания автомобил, тип на автомобила и др.
Добавянето на нов контрагент със сключен договор се извършва с натискане на бутона Нов контрагент и въвеждане на клиентския му номер от базата с контрагентите на фирмата. Добавянето на нов набор от условия по договора за ремонт се извършва при избран контрагент и натискане на бутона Добавяне условия. Премахването на вече въведени условия се извършва с натискането на бутона Изтриване условия.
За всеки ред с условия по договор се въвеждат следните данни:
Поле
Описание
Идентификатор
Автоматично генерирано число идентифициращо записа
Възраст на автомобила до години
Поле за въвеждане на максимална възраст на автомобила, до която важат въведените условия (към настоящия момент се показва само като информация, и не се извършва проверка за възрастта на автомобила при отваряне на поръчка)
Тип автомобил
Тип на автомобила, за който важат въведените условия (може да се остави празно, както е допустимо и да се въведе друг текст описващ в кои случаи важат зададените условия)
Стойност на ремонта над лв.
Минимална стойност на ремонта, при която важат зададените условия (към настоящия момент се показва само като информация, и не се извършва проверка за сумата при приключване на поръчка)
Цена Демонтаж/Монтаж
Въвежда се цената на час за сервизните операции, които са включени в група Механика, Масло и Инспекция
Цена боядисване
Въвежда се цената на час за сервизните операции, които са включени в група Боядисване
Цена възстановяване
Въвежда се цената на час за сервизните операции, които са включени в група Каросерия
Група отстъпки
Избира се клиентска група за отстъпки, която важи при избраните условия за ремонт
 
В страницата Калкулиране разходи, се въвеждат договорените норми за разход на материали при оформяне на поръчките:
 
В лявата таблица се показват всички дефинирани условия по договор за ремонт към избрания контрагент. На първия ред има запис с идентификатор 0, който се използва за въвеждане на норми, които важат за всички поръчки към контрагента, независимо от това кои условия за ремонт са избрани.
В дясната таблица се въвеждат договорените норми за разходи за материали. В таблицата се въвеждат следните данни:
Поле
Описание
Разход ИД
Автоматично генериран пореден номер
Име разход
Въвежда се описание на разхода (напр. Боя, Кит и т.н.). Това описание се използва за избиране на желания разход при оформяна на поръчката
Код
Номенклатурен номер на стоката или труда, който се изписва в поръчката
Вид операция
Показва дали операцията е стока или труд
Обект
В кой обект се отчита операцията
Ед.цена
Единична цена, с която се включва в поръчката. Ако не е въведена стойност, се използва цената зададена в картона на стоката/операцията
Основа
Изписа се наименованието на Основата, на базата на която се изчислява разходът на материал (Например за Боя осн.детайл се въвежда Основен детайл, за Боя допълнителен детайл се въвежда Допълнителен Детайл и т.н.). При въвеждането на описание трябва да се има предвид, че ако има две или повече позиции с една и съща основа, то при калкулирането на разходите е достатъчно само на едно място да се въведе стойноста на основата (например брой Основни детайли), за да се изчислят стойностите за всички разходи използващи тази основа
Начин изчисл
Задава се по какъв начин се използва стойността в полето Основа за изчисляване на разхода на материал. При въвеждане на Количество – стойността се използва за определяне на количеството на изписвания материал. При въвеждане на стойност – основата се използва за определяне на стойността на изписвания материал, а количеството му е единица.
ИД Базов разход
Въвежда се избран друг разход, на чиято база се изчислява текущия (Например Разхода на допълнителни материали се изчислява на базата на стойността на Боята)
Множител
Въвежда се коефициент, по който се умножава стойността въведена за основата за да се определи количеството или цената на изписвания материал (напр. При изчисляване по количество и зададен коефициент 0.15 за основен детайл и въведена стойност 3 за Основен детайл полученото количество ще бъде 0.45; При изчисляване по стойност и въведен множител 0.3 и основа Боя.осн.детайл, на стойност 40 лв. Получената сума ще бъде 12 лв.)
Тип към застрах.
Избира се като какъв тип да се отчита разхода при работа със системата SmartClaims
 
След дефиниране на условия по договор за ремонт за определен клиент използването им се извършва във следните форми:
Нова поръчка – при отваряне на нова поръчка на клиент със зададени условия по договор за ремонт, автоматично се отваря списък с условията с възможност за избор кои от тях да се приложат по конкретната поръчка
Работа по поръчка – меню Поръчка-Въвеждане-Договор за ремонт – за преглед и промяна на избраните условия по договор за ремонт
Работа по поръчка – меню Поръчка-Въвеждане-Калкулации – за въвеждане на избраните разходи на материали за включване в поръчката.
 
След избор на условия по договор за ремонт по конкретната поръчка се извършва автоматично прилагане на зададените цени на труда и отстъпки за операциите.