Меню
Индекс

Банкови сметки

 
Въвеждат се данни за банковите сметки на фирмата. Въвеждат се следните полета:
Поле
Описание
№ по ред
Пореден номер, който идентифицира банковата сметка. Въвежда се от потребителя
IBAN Код сметка
Код на сметката
Банка
Изписва се името на банката
BIC код на банката
Банков идентификационен код на банката
 
С натискане на бутона ОК се затваря формата.